Net binnen

Bezwaren tegen arbeidsmigranten in kruithuisjes

VOORHOUT, 30 januari 2020 – Vier kruithuisjes aan de Rijnsburgerweg in Voorhout worden omgebouwd tot woonruimte voor 20 arbeidsmigranten. De voormalige munitiemagazijnen van defensie liggen op het grondgebied van Rijnsburg. Op 5 februari behandelt de gemeente Katwijk 12 bezwaarschriften tegen de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten
De Bollenstreek kampt met problemen rondom huisvesting van arbeidsmigranten. Hun betekenis voor de lokale economie is groot en veel bedrijven kunnen niet of nauwelijks meer zonder hen. De aantallen te huisvesten arbeidsmigranten zijn fors en het vinden van huisvestingsmogelijkheden is een enorme uitdaging.

Het college van Teylingen kondigde in mei 2019 aan buiten de bebouwde kom één of meer grote complexen te willen bouwen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Teylingen wil komende tijd in kaart brengen hoe veel arbeidsmigranten er nu eigenlijk zijn en waar ze wonen. Komend half jaar worden er afspraken gemaakt met werkgevers en woningcorporaties over het aantal te huisvesten migranten. Katwijk heeft ook beleid opgesteld voor de huisvesting van EU-arbeidsmigranten.

Omgevingsvergunning Katwijk
Op 23 oktober 2019 verleende college van burgemeester en wethouders in Katwijk een een omgevingsvergunning voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten voor de duur van 10 jaar op het perceel Hoogeweg 28b te Rijnsburg. De eigenaar van de gebouwen wil de vier kruithuisjes ombouwen tot 20 studio’s.

Drie gebouwen worden opgedeeld in zes kamers en in het vierde gebouw komen twee kamers. Op het terrein komen parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen.

De eigenaar wil eigenlijk een vergunning voor een periode van 20 jaar in verband met de afschrijftermijn van de investeringen.

De indieners van de bezwaarschriften zeggen dat het gebied is bestemd voor glastuinbouw. Huisvesting van arbeidsmigranten zou leiden tot ‘onaanvaardbare overlast voor de directe woon-, leef- en werkomgeving’. De plannen zouden ook uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande glastuinbouw in gevaar brengen.

Ontsluitingsweg Rijnsburgerweg
Het adres van de kruithuisjes is Hoogeweg 28b in Rijnsburg, maar de gebouwen zijn alleen toegankelijk vanaf de Rijnsburgerweg in Voorhout. Het college van Katwijk zegt dat het aanpassen van de uitweg of ander gebruik van de ontsluitingsweg getoetst moet worden door het college van Teylingen.

Kruithuisjes in Voorhout
Verderop aan de Rijnsburgerweg liggen op Voorhouts grondgebied vijf voormalige munitiemagazijnen. Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Teylingen (2015) hebben deze gebouwen de functie agrarisch bedrijventerrein. Op verzoek van de eigenaar is daar aan toegevoegd “opslag en stalling van materialen voor musea, verenigingen of andere culturele instellingen”. In maart 2016 is het bestemmingsplan herzien met een toevoeging dat de opslag alleen binnen de bestaande bebouwing mag plaatsvinden.

Als de eigenaar ook in de gebouwen in Voorhout arbeidsmigranten wil huisvesten, dan heeft hij ook hier een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan.

Beschermde diersoorten
Als bij de verbouwing van de kruithuisjes beschermde diersoorten worden aangetroffen dan moet er wellicht een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. In de Flora- en faunawet is daarnaast een zorgplicht opgenomen voor in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.

Katwijk heeft geen verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Volgens één van de bezwaarmakers nestelen er wel degelijk beschermde diersoorten zoals vleermuizen en de uil in de kruithuisjes.

De vergadering van de commissie bezwaarschriften is op woensdag 5 februari van 20.00 – 20.45 uur in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3.