Coalitieprogramma legt accenten op wonen, duurzaamheid en invloed inwoners

TEYLINGEN, 14 mei 2018 – Het concept-programma ‘Vitaal Teylingen’ van VVD, Trilokaal en D66 is voor een groot deel een voortzetting van het beleid van het huidige college. De nieuwe accenten liggen vooral op het gebied van wonen, duurzaamheid en invloed van de inwoners. VVD-wethouder Bas Brekelmans (VVD) wordt verantwoordelijk voor economie, wonen en financien. Arno van Kempen raakt de portefeuille duurzaamheid kwijt aan Trilokaal en buigt zich nu over het sociaal domein, sport en onderwijs. Rob ten Boden (Trilokaal) gaat als nieuwe wethouder aan de slag met duurzaamheid van dienstverlening. Foto’s Edwin van der Wijngaard.

Wonen
Om de tekorten op de woningmarkt aan te pakken, wil de coalitie voor de korte termijn op zoek naar innovatieve woonvormen, tijdelijke of modulaire bouw voor verschillende doelgroepen. De coalitie wil ook beleid opstellen voor kleine (zelfbouw) huizen (bijvoorbeeld WikiHouses). De locatie Langeveld in Sassenheim moet snel voorbeeldproject voor duurzame woningbouw worden, gericht op diverse doelgroepen. Het nieuwe wethoudersteam moet ook de ruimtelijke- en maatschappelijke invulling van de Boekhorstpolder uitwerken. Het programma spreekt zich niet uit of de polder voor woningbouw bestemd mag worden.

Duurzaamheid
De coalitie wil dat Teylingen in 2030 als lokale overheid volledig duurzaam functioneert. Daarmee vervult de gemeente een voorbeeldrol voor bedrijven en inwoners. Teylingen maakt afspraken met woningbouwcorporaties en VvE’s over mogelijkheden tot snellere verduurzaming van het bestaande woningenbestand. Met een Duurzaamheidsmeter wordt tot op wijkniveau aangegeven aan welke stappen gemaakt worden om duurzamer te wonen en werken. Windturbines van 175 meter hoog, zoals in de plannen van AkzoNobel, horen volgens VVD, Trilokaal en D66 niet in stedelijk gebied.

Invloed
Inwoners kunnen op een nieuwe manier invloed uitoefenen. Waar in het verleden vaak meegepraat kon worden over een aantal alternatieven voor bijvoorbeeld Koudenhoorn of de Warmondse Herenweg, wil de coalitie inwoners nu met een meer open houding benaderen. Er komen pilots waarin inwoners samen met de gemeente oplossingen bedenken voor de inrichting van hun woonomgeving. Ook willen men pilots op het vlak van (mede)beslissingsbevoegdheid, zoals bijvoorbeeld onderhoudsbudgetten voor groen in de wijk. Bij (mede)beslissingsbevoegdheid kan de gemeente niet zondermeer het besluit van een wijk naast zich neerleggen. Denken inwoners of ondernemers dat zij een gemeentelijke taak of investering slimmer, beter of goedkoper kunnen uitvoeren? Dan kunnen zij de gemeente uitdagen met een eigen plan.

De supermarkt in de wijk, zoals nu tijdelijk in de Sassenheimse Postwijk, krijgt geen doorgang. De coalitie wil kleinere buurtsupers faciliteren. De drie partijen vroegen zich maandag wel wel af of zo’n kleine winkel in de wijk levensvatbaar is.

De coalitie gaat in eerste plaat uit van de vitaliteit van mensen, organisaties en bedrijven. Als dit echt niet zelfstandig lukt, of met hulp van elkaar, dan is daar het zorgdomein van de gemeente. De coalitie wil dan redeneren vanuit de mens en niet vanuit de regels. “Dat betekent dat we in eerste instantie diegene helpen die hulp nodig heeft. Daarna kijken we – zo nodig met ontschotting- hoe dit past in wettelijke of financiële regels”. Het terugdringen van zorgkosten wordt gedaan door middel van transformatieprogramma’s voor vernieuwing van de zorg.

VVD, Trilokaal en D66 willen de de sport- en cultuurregeling, waarmee inwoners een bijdrage krijgen voor deelname aan sport of cultuuractiviteiten, uitbreiden. Verenigingen die activiteiten organiseren met maatschappelijke- en sociale meerwaarde kunnen daarvoor subsidie krijgen.

De partijen willen aantrekkelijke winkelcentra met regionale aantrekkingskracht. Hiervoor moet gekeken worden naar verkeerscirculatie, parkeren, parkeernormen en openbaar vervoer. De coalitie spreekt zich uit over bijvoorbeeld concrete maatregelen in de Voorhoutse Herenstraat.

Het bedrijfsleven houdt de citymanager, die tot nu toe uit het ter ziele gegane ondernemersfonds wordt betaald. Lokale en regionale aanbieders krijgen meer kansen bij gemeentelijke aanbestedingen. Een bedrijfscontactfunctionaris moet de gemeente toegankelijker te maken voor ondernemers.

De gemeentelijke woonlasten gaan jaarlijks omhoog met alleen de inflatiecorrectie. Wel kunnen precariobelastingen, die nu via de energie- en waterbedrijven geïnd worden, overgeheveld worden naar gemeentelijke belastingen.

Bij onvoorziene financiële tegenvallers wordt eerst gekeken naar mogelijk extra inkomsten (zonder dat dit ten laste komt van inwoners en bedrijven), vervolgens naar het afschaffen van oud beleid ten gunste van nieuw beleid en het verminderen van kosten. Ten slotte kan de vrije algemene reserve ingezet worden. De coalitie wil financiële reserves ook meer inzetten voor maatschappelijk rendement.

Inwoners kunnen deze week reageren op de inhoud via de website www.vitaalteylingen.nl.