BINNENKORT

Heeft u zelf onderwerpen waar aandacht aan moet worden besteed: Mail naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 
Kiezen tussen 7 partijen op 21 maart Afdrukken E-mail
ImageTEYLINGEN, 18 maart 2018 - Op woensdag 21 maart kan in Teylingen gestemd worden op 135 kandidaten verdeeld over 7 partijen. Naast de huidige partijen VVD, CDA, D66, Trilokaal, PvdA en Christenunie kan dit jaar ook op GroenLinks worden gestemd. Wie als zwevende kiezer de folders van de partijen doorneemt ziet veel dezelfde punten terugkomen: het verruimen van de woningmarkt, het verbeteren van de duurzaamheid, zorg voor jong en oud en het ondernemersklimaat. Op Teylingen Stemt staan videos waarin de partijen hun standpunten uitleggen. Lees verder voor een korte samenvatting van de standpunten van de partijen.

VVD

Image

 • De VVD staat voor ruimte voor verschillende woonwensen. Van sociale huurwoning tot een zelf ontworpen huis. Wat de VVD betreft zijn mensen hierin zoveel mogelijk vrij.
 • VVD Teylingen is groot voorstander van cameratoezicht in de stationsgebieden.
 • De VVD wil zich onder andere inzetten van doorstroming van de Oosthoutlaan, de ontsluiting van Sassem Noord (Overteylingen) en de doorstroming op de A44.
 • De VVD wil dat de gemeente samen met inwoners opnieuw kijkt hoe de spoorwegovergang en de Herenstraat in Voorhout veiliger gemaakt kunnen worden.
 • De VVD wil realistische en uitvoerbare klimaatmaatregelen, die ook nog eens kostenverlagend werken. De baten horen voorop te staan. Duurzaamheidbeleid moet effectief zijn en bijdragen aan Teylingen duurzaam in 2030.
 • De VVD is tegen een grote windturbine bij AkzoNobel. De weerstand in de omgeving is hier begrijpelijkerwijs enorm groot en de schade aan ons landschap onacceptabel.
 • De VVD is trots op de natuurlijke landschappen in Teylingen en wil dat beschikbaar maken voor recreatie maar ook beschermen.
 • De gemeente heeft de afgelopen jaren belangrijke taken gekregen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatiebeleid. De VVD staat voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning voor iedereen die het nodig heeft.
 • Voor wie het echt nodig heeft is er bijstand.  Wij willen wel dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en zo weer op eigen benen staan.
 • De gemeente geeft ondernemers de ruimte om te groeien en legt geen onnodige regels op.
 • In een groeiend dorp moeten de voorzieningen van het verenigingsleven meegroeien, dus ook de sportfaciliteiten.
 • Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt.

Website VVD Teylingen

CDA

Image

 • Groei van het aantal goedkopere koopwoningen (o.a. voor starters) en sociale huurwoningen is voor het CDA  van groot belang. De huisvestiging van jongeren heeft ook prioriteit. Verder dient aandacht te worden gegeven aan de zelfstandige huisvesting van kwetsbare groepen.
 • Het CDA vindt dat criminaliteit en overlast aangepakt moeten worden. Onze doelstelling voor de periode 2018-2022 is een vermindering van het: woninginbraken en fietsendiefstallen met 30% en autodiefstallen en auto-inbraken met 50%. Om dit te bereiken wil het CDA betere voorlichting, meer surveillance, cameratoezicht en het stimuleren van buurtgroepen op sociale media om de pakkans te vergroten.
 • Het CDA vindt dat de verkeersknelpunten, vooral in de spits, nu snel aangepakt moeten worden.
 • Om nog meer autoverkeer te voorkomen is het nodig dat in Voorhout het aantal treinen omhoog gaat naar vier treinen per uur in beide richtingen.
 • Het CDA wil meer snelheid beperkende maatregelen te nemen, zeker in gebieden met woningen en scholen.
 • Het CDA wil de situatie in het winkelgebied van Sassenheim en de Herenstraat in Voorhout aanpakken.
 • Het CDA wil dat het tempo in de duurzaamheidsplannen omhoog gaat en wil daarom particulier initiatief stimuleren, alle gemeentelijke en maatschappelijke gebouwen in 2030 energieneutraal, nieuwe woningen en gebouwen energieneutraal en zonder gasaansluiting.
 • Het CDA wil dat de bescherming van bestaande natuurgebieden beter moet worden. Denk aan biodiversiteit, landschap, bijen, polders, weidevogels, bermenbeleid en bomen.
 • Werkgelegenheid kan worden bevorderd door het aantrekken van bedrijven en kennisinstellingen.
 • Het CDA wil stapeling van eigen bijdragen in de zorg voorkomen.
 • Het CDA vindt het belangrijk dat er in iedere kern minimaal één vervangende woonvorm is, zoals een verzorgingshuis.
 • Het CDA wil dat Teylingen een sportieve gemeente is waar genoeg goede sportaccommodaties zijn, voor zowel binnen- als buitensporten.
 • Het CDA wil de komende raadsperiode meer aandacht voor kinderen en volwassen die minder geletterd zijn, waaronder statushouders.

Website CDA Teylingen

D66

Image

 • Het D66-uitgangspunt is passend wonen voor iedereen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor jongeren, die een lange sociale-huur wachtlijst hebben. Daarom moet de doorstroming op de woningmarkt beter. Ook ouderen hebben moeite een passende woning te vinden. D66 wil dat jong en oud in onze dorpen kunnen blijven wonen waar zij veel sociale contacten hebben.
 • Nieuwbouw moet gasloos, energiezuinig en levensloopbestendig zijn.
 • D66 ziet het liefst dat de Herenstraat in Voorhout wordt meegenomen in de oplossing van de spoorwegovergang.
 • D66 is voor goed wonen en goed klimaat. Al maar meer asfalt is geen duurzame oplossing. Daarom blijft D66 zich inzetten voor hoogwaardig openbaar vervoer als lightrail.
 • D66 wil meer aandacht voor groen in uw wijk. Door speciale soorten groen aan te planten, kunnen we zorgen voor een betere leefomgeving voor insecten (zoals vlinders en bijen), vogels en andere kleine dieren. D66 wil aaneengesloten wandel- en fietspaden met bankjes om te genieten van de natuur.
 • Het wordt tijd om flinke stappen te zetten voor Teylingen volledig duurzaam in 2030. D66 ondersteunt bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties die met allerlei initiatieven op het gebied van energiebesparing als zonnepanelen, groene daken, aardgasvrij enzovoorts aan de slag willen gaan.
 • D66 Teylingen staat voor maatwerk in goede zorg. D66 vindt belangrijk dat de Teylinger die zorg en ondersteuning kan krijgen waar hij of zij daadwerkelijk baat bij heeft. Met als doel dat zorgcliënten zolang mogelijk zelfstandig blijven functioneren in de eigen vertrouwde en veilige woonomgeving.
 • Betaald werk hebben is een eenvoudige manier om te voorkomen dat iemand of een gezin in financiële problemen komt. Daarom investeert D66 graag in maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen zonder werk en mensen met een bijstandsuitkering of arbeidsbeperking begeleiding krijgen naar passend werk.
 • D66 ziet het als kerntaak een totaalpakket van ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. Dus de randvoorwaarden voor het onderwijs verbeteren, en sporten of bewegen zo laagdrempelig maken, dat iedereen binnen de eigen mogelijkheden kan meedoen.

Website D66 Teylingen

Trilokaal

Image

 • Trilokaal wil betaalbare woningen voor iedereen, met nadruk op passende huisvestingen voor jongeren, starters en ouderen. We zien mogelijkheden voor uitbreiding van flexibele woningen juist voor jongeren en ouderen.
 • Nieuwbouw moet energieneutraal zijn, wat de betaalbaarheid bevordert.
 • Het aantal politieagenten/BOA’s moet weer op peil gebracht worden zodat er adequate handhaving kan plaatsvinden. Trilokaal wil samenwerking tussen buurtpreventieteams en ordehandhavers actief stimuleren.
 • Een veilig gevoel in het verkeer is voor Trilokaal een belangrijk onderdeel van prettig wonen in Teylingen. Dit willen wij bereiken door overzichtelijke verkeerssituaties en goede toegankelijkheid voor rollator- en rolstoelgebruikers te garanderen. Strenger handhaven is belangrijk om onveilige situaties te voorkomen.
 • Trilokaal zal erop toezien dat bij veranderingen aan belangrijke verkeerspunten de komende jaren niet alleen het economische motief, maar ook milieu en verkeersveiligheid worden meegenomen.
 • Trilokaal staat voor een duurzaam, toekomstbestendig Teylingen. Wij hebben hiervoor in de afgelopen jaren veel initiatieven genomen zoals met de Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT).
 • We moeten nu aan de slag om de doelstelling van een energieneutrale gemeente in 2030 te bereiken. Denk hierbij aan het isoleren van oude huizen en betere lokale energieopwekking.
 • Trilokaal wil niet-bebouwde ruimte in de dorpskernen groen houden. Het kunnen recreëren in de natuur is voor het welzijn van de Teylingers zeer noodzakelijk.
 • Trilokaal zet zich in voor de jeugdhulp die lijdt onder vele bezuinigingen. Wij willen een sociale kaart ontwikkelen die inwoners helpt hun weg te vinden in de lokale zorg.
 • Trilokaal wil het economisch klimaat verbeteren door duidelijke en minimale regelgeving te ontwikkelen waardoor het voor bedrijven interessant is om zich in Teylingen te vestigen.
 • Trilokaal stimuleert samenwerking tussen verenigingen in Teylingen. Hierdoor blijft de uitoefening van sport en hobby betaalbaar en kunnen verenigingen over de accommodatie beschikken die ze nodig hebben. 

Website Trilokaal

PvdA

Image

 • De Teylingse woningmarkt zit compleet op slot, de wachtlijsten voor sociale huurwoningen nemen toe en senioren kunnen niet doorstromen naar een geschikte woning. Als u niet 3 keer modaal verdient, is het volgens de PvdA in Teylingen moeilijker om een fatsoenlijk huis te kopen. Wij pleiten minimaal 30% sociale huurwoningen.
 • Het aantal verkeersongevallen in Teylingen is hoog in vergelijking met de rest van Nederland.
 • Wij willen als PvdA de komende vier jaar volop gaan investeren in verkeersveiligheid.  Veilige oversteekplaatsen en betere, verbrede fietspaden.
 • Langs de A44 moet een geluidswal verrijzen en dienen de op en afritten verbeterd te worden.
 • De PvdA ziet de gemeente Teylingen als een bakken van rust, natuur en recreatie. Wij blijven ons inzetten voor de natuur, het versterken van het karakter van de dorpskernen en een duurzame toekomst voor onze kinderen.
 • Vertrouwen en 'op maat gemaakt’ zijn voor ons de belangrijkste uitgangspunten. Op maat gemaakte afspraken en oplossingen helpen de mensen die zorg nodig hebben het beste. Door meer vertrouwen (vrijheid) te geven aan de mensen op de werkvloer komen we eerder tot goede afspraken.
 • Wat de PvdA betreft kan bijvoorbeeld het Ondernemersfonds goed werken voor het aantal banen/stageplekken binnen Teylingen
 • Er wordt flink geïnvesteerd in de sportaccommodaties en sommige verenigingen acteren op het hoogste niveau. We pleiten daarom voor een heldere visie op topsport van de gemeente.
 • De kleinere (sport)verenigingen zijn net zo belangrijk. De huur van ruimtes in bijvoorbeeld het Onderdak moeten betaalbaar blijven. Het kan niet zo zijn dat (sport)verenigingen geconfronteerd worden met extreme huurverhogingen.

Website PvdA Teylingen

ChristenUnie

Image

 • Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. Maar in onze gemeente is dat helaas niet altijd vanzelfsprekend. Daarom wil de ChristenUnie dat we extra aandacht besteden aan het stimuleren van de woningmarkt, bijvoorbeeld door het verbouwen van kantoorpanden tot woningen, voldoende passende (particuliere) huurwoningen, particuliere nieuwbouw en gespreide, kleinschalige woonvormen zoals bijvoorbeeld tiny houses.
 • Met passende woonruimte en een Blijverslening kunnen ook ouderen langer plezierig en zelfstandig blijven wonen.
 • In Teylingen willen we auto’s en fietsen en ander langzamer verkeer zo veel als mogelijk scheiden en in de centra meer ruimte creëren voor autoluwe straten en voetgangersgebieden.
 • Reduceren, repareren en recyclen. Duurzaamheid is nadenken over hoe we efficiënter en schoner met onze wereld om kunnen gaan, te beginnen bij onze eigen gemeente. Afval scheiden wordt tweede natuur. Geef je daarin het goede voorbeeld dan betaal je ook minder.
 • Een groene omgeving reinigt lucht, vangt stof, bevordert de waterafvoer bij regen, remt wind, reguleert temperatuur en isoleert geluid. Daarom willen we een goed evenwicht tussen groen en bebouwing. Om de biodiversiteit te ondersteunen sluiten we aan bij de nationale bijenstrategie en ontwikkelen we activiteiten om het belang te onderstrepen van een gezonde bijenpopulatie voor het Teylingse groen.
 • De gemeente heeft een grotere verantwoordelijkheid voor de zorg rondom kinderen, jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners. Is er zorg nodig, dan wordt die snel en op de juiste manier geboden, zonder dat er door de gemeente gestuurd wordt op goedkopere ‘oplossingen’ die niet echt passen.
 • Inwoners houden dan ook zelf de regie op hun zorg, bijvoorbeeld door het Familiegroepsplan of door een persoonsgebonden budget voor zorg die niet door de gemeente is ingekocht. Komen mensen er toch niet uit met de gemeente, dan is er op initiatief van de ChristenUnie een Zorgombudsman aangesteld.
 • De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente (sport)verenigingen op een actieve manier ondersteunt en dat iedereen in de gemeente mee kan doen, bijvoorbeeld door de sport- en cultuurregeling. Een gezond verenigingsleven betekent een sociaal betrokken en gezonde gemeenschap.

Website ChristenUnie Teylingen

GroenLinks

Image

 • GroenLinks staat voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving, met voor iedereen (ongeacht leeftijd en inkomen) prettig en passend wonen. Vanaf 2020 wordt alleen nog energieneutraal gebouwd en vanaf 2030 alleen klimaatneutraal.
  Er wordt actief gereageerd op door burgers en maatschappelijke partners gesignaleerde onveilige plekken. Teylingen moet aantrekkelijk worden voor jonge ondernemers.
 • We willen creatief gebruik maken van leegstand door die (tijdelijk) te gebruiken als ruimte voor start-ups, popup shops en/of expositieruimte voor kunstenaars. Het straatbeeld moet jonge mensen aanspreken, zodat ze zich in de gemeente vestigen. Hiertoe moet er meer betaalbare en aantrekkelijke huisvesting komen voor twintigers en dertigers.
 • We staan voor duurzame verkeer-en vervoeropties binnen de gemeente. Bij aanbestedingen zal de gemeente Teylingen voor groene/elektrische mogelijkheden kiezen en ook in regioverband hierop aandringen.
 • In woonkernen geldt: fietsen en lopen wordt gestimuleerd, de auto is te gast. Dit wordt bij herindeling en renovatie de norm. Teylingen kent wegen door de kernen met enkele grote verkeersrisico’s.
 • In plaats van meer asfalt wil GroenLinks in samenwerking met werkgevers en buurgemeenten Het Nieuwe Werken (thuis of op locatie) bevorderen.
 • GroenLinks wil we keihard werken aan de transitie naar klimaatneutraal Teylingen. Het liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval in 2030.
 • Er is veel ruimte op industrieterreinen en bedrijfspanden tussen de dorpen om zonnepanelen en kleinschalige windturbines te installeren voor de productie van schone, lokale en goedkopere energie.
 • Onze kernen zijn dichtbebouwd. Daarom zullen wij ieder voorstel dat leidt tot minder groen om in te ontspannen afwijzen.
 • De economie staat altijd in dienst van welzijn en geluk van de mensen. Daarom vinden we dat er geen onnodige reserves aangehouden moeten worden. De financiële buffers in Teylingen gebruiken we liever voor het verbeteren van de thuis- en jeugdzorg (met aandacht voor werkomstandigheden en vergoeding van zorgpersoneel/zorgvrijwilligers).
 • GroenLinks wil meer vertrouwen en minder formulieren in het bijstandsproces, vrijwilligerswerk voor behoud contact met werk en maatschappij en met behoud van uitkering aan een eigen onderneming beginnen.
 • Duurzame en ruime schoolgebouwen zijn de basis voor leerkrachten om onze kinderen goed te onderwijzen. Bij iedere nieuwe renovatie of nieuwbouw zal er voor energie-en klimaat neutrale opties worden gekozen.
 • Voor kinderen onder de 18 jaar, die voor de Sport en Cultuur korting in aanmerking komen, willen we ook een persoonsgebonden budget d.m.v. een sportpas introduceren om ook duurdere sporten toegankelijk te maken.

Website GroenLinks

 
< Vorige   Volgende >

ADVERTENTIE

Weekdeals (468x60)
 
 

AGENDA

 

ENQUÊTE

Hoe moet het nieuwe college van B&W onder leiding van de VVD eruit gaan zien?
 
 

Copyright © 2005 - 2014 Stichting De Teyding | Logo en site design: Briggs