Nieuw plan voor windmolens AkzoNobel
ImageSASSENHEIM, 24 maart 2017 - De Sassenheimse vestiging van AkzoNobel heeft de plannen voor het plaatsen van windturbines nieuw leven ingeblazen. AkzoNobel wil een vergunningaanvraag indienen voor het plaatsen van twee windturbines van elk circa 3 megawatt. In januari 2011 kwam de Sassenheimse verfproducent met een plan om drie windturbines te plaatsen, waarvan één in de Elsgeesterpolder. Foto: 3 megawatt windturbines van Vestas Wind Systems A/S in Denemarken.

In 2011 was nog sprake van windturbines van 1,5 megawatt (MW) met een hoogte van 119 meter. De 3 MW turbines zijn tussen de 150 en 200 meter hoog tot aan de tip van de wieken.

Procedure
De aanvraagprocedure is op dit moment nog niet gestart. De provincie en de gemeente treffen nauwgezet voorbereidingen voor de vergunningsprocedure. Hierbij speelt ook de afweging tussen groene energie enerzijds en geluidsoverlast en horizonvervuilding anderzijds.

Dinsdag 28 maart zal in het Teylingse college worden gesproken over het concept-antwoord op de brief van de provincie over de te volgen procedure.

Gedeputeerde Staten (GS) stellen voor dat hun college de formele procedure voert voor de bouw van deze twee windturbines. Het betreft een omgevingsvergunning voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan in combinatie met de nodige uitbreiding van de omgevingsvergunning milieu.

GS stellen dit voor omdat GS op grond van hun bevoegdheid op basis van zowel de Electriciteitswet als de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de procedure voor een gecoördineerde omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan kunnen starten.

De commissie Ruimte bespreekt op 9 mei 2017 deze brief met conceptantwoord aan de provincie. Daarna zal formele beantwoording van de brief van de provincie plaatsvinden.

Wethouder Arno van Kempen heeft op 22 maart een gesprek gehad met AkzoNobel en de provincie. In dat overleg is, naast de behandelingsprocedure van de provinciale brief, tevens gesproken over zorgvuldige informatie en communicatie door AkzoNobel naar inwoners van Teylingen, maar ook van Oegstgeest, Noordwijk en Katwijk.

AkzoNobel stemt haar communicatieplan af met de provincie en de gemeente. Wij zullen vanuit de gemeente in ieder geval deze omgevingscommunicatie zeer nauwgezet volgen en waar nodig ook ondersteuning bieden.

Er zal door Akzo een voorlichtingsavond worden georganiseerd, waarvoor inwoners vanuit Teylingen en vanuit genoemde omliggende gemeenten worden uitgenodigd. Naar verwachting wordt de uitnodiging volgende week door Akzo verstuurd.