Katholieke en protestants-christelijke scholen fuseren als Sophia Scholen
ImageTEYLINGEN, 11 januari 2018 - Per 1 januari 2018 vormen de Sophia stichting en de stichting voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) de nieuwe stichting Sophia Scholen. Er is in het afgelopen jaar veel werk verzet ter voorbereiding op de fusie. Tien van de dertig Sophia scholen staan in Teylingen. Kinderen op de Buitenplaats in Warmond proosten op de nieuwe naam en logo van de Sophia Scholen. Foto Frank van Beek.

In Teylingen vallen de volgende scholen onder de paraplu van de Sophia Scholen:

Warmond
De Buitenplaats

Sassenheim
De Rank
De Kinderburg
De Overplaats
De Springplank
De Startbaan

Voorhout
De Regenboog
Andreas
Antonius
Emmaüs

Verschillende adviesgroepen hebben zich gebogen over belangrijke thema’s binnen de portefeuilles Onderwijs en Kwaliteit, Identiteit, HR, PR en Communicatie, ICT en Financiën. Na goedkeuring van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is de fusietoets aangevraagd én verkregen. “We zijn erg blij met de officiële goedkeuring van het Ministerie van OCW”, meldt Sylvia Spierenburg, lid college van bestuur.

Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst voor de medewerkers is maandag het nieuwe logo van Sophia Scholen gepresenteerd. Daarnaast staan alle Sophiascholen in de eerste week na de kerstvakantie op ludieke wijze stil bij de fusie; teams, kinderen en ouders worden hierbij betrokken.

Meerjarenbeleidsplan
“De fusie tussen beide stichtingen vraagt om een nieuw meerjarenbeleidsplan. Een nieuwe stip aan de horizon, voortbouwend op waar we nu staan, licht Ronald de Groot, lid college van bestuur, toe. “We hechten veel belang aan draagvlak voor de toekomstige koers en daarom zullen verschillende gremia rond de organisatie betrokken worden in de ontwikkeling daarvan. Naar verwachting wordt het meerjarenbeleidsplan uiterlijk in juni 2018 vastgesteld en gepresenteerd.”