Noordelijke Randweg Voorhout 6 miljoen duurder

VOORHOUT, 29 april 2020 – De Noordelijke Randweg in Voorhout gaat 6 miljoen meer kosten. De kosten worden geraamd op 31,5 miljoen euro. In april 2018 was de kostenraming 25,5 miljoen. Het college wil hiervoor 5 miljoen uit de algemene reserve halen. Het is not niet zeker of provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland meebetalen aan de kostenstijging.

Dat er sprake zou zijn van een kostenstijging, is geen verrassing. In november 2019 werd dit al aangekondigd.

De gemeente, provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland investeren in het project. Kennelijk zijn hierbij vooraf geen afspraken gemaakt over kostenstijgingen. Het college zegt nu: “Met deze partijen zal worden bezien of een extra bijdrage mogelijk is om de beschreven toegenomen kosten (deels) te dekken”. Om de aanleg van de weg niet te vertragen vraagt het college om een krediet van 10,5 miljoen beschikbaar te stellen. Vanwege de gestegen kosten moet hiervan 5 miljoen uit de algemene reserve komen.

In 2018 werd in het slechtste geval rekening gehouden met een prijskaartje van 30,5 miljoen. Op basis van de huidige stand van zaken worden de kosten geraamd op 31,5 miljoen euro. De redenen voor de kostenstijging zijn hogere kosten voor grondverwerving, toepassing van licht ophoogmateriaal bij de aansluiting met de N444, kunstwerken en prijsstijgingen.

Deelcontracten
De uitvoering van het project gebeurt door middel van een aantal deelcontracten.

Op 26 april 2018 heeft de raad een krediet van 16 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van de voorbelasting/bouwweg op het tracé van de weg en voor de uitvoering van de onderdoorgang waarmee de randweg het spoor Leiden-Haarlem ongelijkvloers kruist. De spooronderdoorgang wordt in samenwerking met ProRail gerealiseerd en is op dit moment in uitvoering.

De 10,5 miljoen euro, waar nu om gevraagd wordt, heeft betrekking op het weghalen van de voorbelasting, het aanleggen van de weg en het fietspad (inclusief openbare verlichting, bebording en bewegwijzering), de bouw van de brug voor auto en fiets over de trekvaart en de realisatie van de aansluiting (turborotonde) van de randweg op de provinciale weg N444, inclusief ongelijkvloerse kruising voor het fietsverkeer onder de N444 door. In dit contract zit ook de aanleg van de ecologische verbindingszone.

Onder het derde deelcontract vallen de aanleg van de fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart en de aanleg van de bypass Leidsevaart, op het grondgebied van Noordwijk. Deze onderdelen worden de komende periode verder uitgewerkt en daarna aanbesteed.

Advertentie