Woningcorporaties Vooruitgang en Stek gefuseerd

TEYLINGEN, 4 juli 2019 – Taart op de kantoren van woningcorporaties Stek en Vooruitgang, die op 1 juli zijn gefuseerd. Op organisatorisch vlak blijft veel hetzelfde. Echt zichtbaar worden de veranderingen pas bij de fusie tussen Stek/Vooruitgang en de Noordwijkse Woningstichting (NWS). Op dat moment worden  de drie organisaties ook echt samengevoegd.

Deze fusie is vooral een samengaan op papier. Voor huurders verandert het komende half jaar dan ook niet veel. Vooruitgang blijft werken vanuit het kantoor in Sassenheim en het telefoonnummer wijzigt niet. Vooruitgang wordt een onderdeel van Stek, maar houdt voorlopig haar eigen naam. “Door de fusie met Stek ontstaat een solide organisatie, waarmee we onze huurders optimaal kunnen bedienen”, zegt interim-bestuurder Peter Pinkhaar van Woonstichting Vooruitgang.

Onopgehelderd
De Raad van Commissarissen (RvC) van Vooruitgang had afgelopen zomer al besloten dat de woonstichting niet op eigen kracht verder kon. December 2017 stapte de vorige Raad van Commissarissen om onopgehelderde redenen op en werd Vooruitgang door de minister onder verscherpt toezicht gesteld. Door de fusie weer grip moeten komen op de financiële controle binnen Vooruitgang. Om de financiële situatie te verbeteren is ook het prestigeproject SassemBourg in de verkoop gedaan.

Met het ingaan van de fusie is ook Steven Schrader officieel teruggetreden als bestuurder van Vooruitgang. Hij zal zich in het vervolg bezighouden met onderzoek en ontwikkeling van woon-zorgconcepten, daarbij ondersteund door de Universiteit van Delft. “Wij zijn Steven erkentelijk voor dit besluit na zijn 28-jarige inzet en zijn verheugd dat hij op deze manier nog aan de organisatie verbonden blijft. Op deze wijze blijft de kennis en ervaring van Steven geborgd en beschikbaar voor de nieuwe fusie-organisatie”, aldus Prof. dr. Goos Minderman, voorzitter Raad van Commissarissen.

Vervolg
Na deze stap komt de fusie waaraan ook de NWS meedoet. “Het samengaan met Vooruitgang is een eerste zichtbare stap in het proces van de fusie waar ook NWS onderdeel van uitmaakt.”, zegt Hans Al, bestuurder van Stek. De planning is, dat deze fusie begin 2020 zijn beslag krijgt. Tijdens het proces wordt nauw overlegd met de ondernemingsraden van de drie corporaties. Belangrijke partners als de huurdersbelangenorganisaties en de gemeentebesturen worden voortdurend betrokken bij de ontwikkelingen.

Bundeling van krachten is nodig om voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen, te investeren in duurzaamheid, innovatie en de omgang met sociale problematiek. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo’n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. “De band met onze huurders in deze dorpen blijft hecht”, benadrukt bestuurder Willem van Duijn van de NWS. “Met de fusie versterken we elkaar, maar willen we ook nadrukkelijk behouden waarin we nu al sterk zijn.”