Net binnen

‘Wooncomplexen voor arbeidsmigranten in buitengebied’

TEYLINGEN, 6 mei 2019 – Het college van Teylingen wil buiten de bebouwde kom één of meer grote complexen laten bouwen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Op zo’n complex kunnen dan 50 tot 200 seizoensarbeiders gevestigd worden. In het voorstel dat op 21 mei in de commissie Ruimte wordt besproken worden nog geen concrete locaties genoemd. Foto: Huisvesting voor arbeidsmigranten in Katwijk (uit het raadsvoorstel).

De Bollenstreek kampt met problemen rondom huisvesting van arbeidsmigranten. Hun betekenis voor de lokale economie is groot en veel bedrijven kunnen niet of nauwelijks meer zonder hen. De aantallen te huisvesten arbeidsmigranten zijn fors en het vinden van huisvestingsmogelijkheden is een enorme uitdaging. Uitzendbureaus en bedrijven kopen huizen in de woonkernen op voor de huisvesting van arbeidsmigranten en creëren daarmee verdringingseffecten op de toch al krappe woningmarkt. Het is volgens het college ook geen geheim dat er daarnaast op forse schaal illegale huisvesting plaatsvindt. Daarom is het college van mening dat er dringend behoefte is aan extra logiesplekken voor arbeidsmigranten. Teylingen heeft in de Convenant huisvesting arbeidsmigranten Holland Rijnland 2014-2018 ruim 280 slaapplaatsen beloofd.

Wooncomplexen
Vanwege de urgentie gaat de voorkeur van het college uit naar het realiseren van nieuwe logiescomplex(en) in plaats van huisvesting in bestaande gebouwen op bedrijventerreinen. Katwijk (64 plekken) en Noordwijkerhout (144 plekken) hebben al tijdelijke huisvestingscomplexen gebouwd.

In de wooncomplexen kunnen ook andere doelgroepen zoals starters, mensen uit de maatschappelijke opvang, gescheiden mensen en statushouders woonruimte krijgen, vindt het college.

Als de gemeenteraad instemt met het plan, kunnen uitzendbureaus en bedrijven initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten indienen. Wanneer een concreet initiatief kans van slagen heeft, gaat het college met de gemeenteraad, omwonenden en andere belanghebbenden in overleg.