Gemeenteraad geeft regie project Groot Seminarie uit handen

TEYLINGEN, 11 juni 2019 – UPDATE De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de visie Groot seminarie Warmond. Het plan behelst de bouw van zo’n 180 woningen in en rond de voormalige verpleegtehuizen Mariënhaven en Mariëngaerde en de herinrichting van het omliggende gebied. De gemeenteraad lijkt daarmee niet meer tegemoet te kunnen komen aan de zorgen rondom dit plan. (Foto: Alhoewel het bestemmingsplan nog moet worden goedgekeurd, zijn de werkzaamheden al begonnen.)

Met name de herinrichting leidt tot veel zorgen. Verschillenden raadsfracties probeerde tijdens de vorige raadsvergadering met amendementen nog het behoud van het groen en de huidige loslooproute voor hondenbezitters veilig te stellen. Een amendement van D66 dat ook aandacht vroeg voor cultuurhistorische waarde van het gebied, het behoud van bomen, het naleven van de woonvisie en het beperken van het aantal (zichtbare) parkeerplaatsen kreeg toen evenveel stemmen voor als tegen. Hierdoor werd de stemming over dit amendement, de andere amendementen en de visie als geheel doorgeschoven naar de raadsvergadering van afgelopen donderdag.

Verworpen
De stemmen staakten donderdag echter weer over het amendement van D66, waardoor het amendement volgens de regels nu werd verworpen. Wrang genoeg kwamen de voorstanders van het amendement één stem tekort omdat de indiener, D66-fractievoorzitter Fred Koot, voor langere tijd door ziekte is uitgeschakeld. De andere amendementen van het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks werden vervolgens ook verworpen, waarna de integrale visie als geheel door een meerderheid van de raad werd aangenomen.

Daarmee kreeg projectontwikkelaar abcnova haar zin. Die had voorafgaand aan de raadsvergadering een brief naar de gemeenteraadsleden gestuurd. Daarin werd de raadsleden afgeraden om met de amendementen in te stemmen en het advies gegeven om de visie ongewijzigd aan te nemen. Ook kwam de projectontwikkelaar terug op het bij de presentatie van de plannen geuite voornemen de omliggende gronden na oplevering van de woningen aan de gemeente over te dragen. Het zou nu nog niet bekend zijn of het bosgebied wordt overgedragen. Volgens abcnova “betreft het gebied de ‘achtertuin’ van de toekomstige bewoners”.

Onvrede
Mede hierdoor groeit de onvrede bij de bewoners van de Weiden, voor wie het gebied al sinds jaar en dag de achtertuin is. Als direct omwonenden zijn zij door de gemeente en de projectontwikkelaar op geen enkele manier bij de planvorming betrokken. Dat geldt ook voor de Stichting Platform Hondenvrienden die zich inzet voor het behoud van het losloopgebied. Voor de gemeente is het daarmee het zoveelste bouwproject op rij waarbij het mis is gegaan met de participatie.

De PvdA en GroenLinks stemde uiteindelijk tegen de integrale visie. Volgens PvdA raadslid Joost van Doesburg “gaat de visie in tegen de parkeernormen, de woonvisie van de gemeente Teylingen en doet het plan geweld aan de mooie groene omgeving”. Van Doesburg gaf aan hoop te putten uit de mogelijk om wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan, dat nog moet worden vastgesteld.

Fuik
Het is echter de vraag of de gemeenteraad op die manier nog daadwerkelijk invloed uit kan oefenen op het project. Verantwoordelijk wethouder Brekelmans liet eerder in de commissie Ruimte al weten dat “van wat in de visie staat niet moet worden afgeweken in het bestemmingsplan. De visie bevat de leidende kaders voor het bestemmingsplan.” ”Zitten we in een fuik?”, zo wilde PvdA raadslid Van Doesburg daarop weten. “Een beetje wel. U kunt straks bijvoorbeeld niet met nog een ander plan voor parkeren komen”, zo verduidelijkte Brekelmans. Deze stellingname werd nog eens bevestigd in de brief van abcnova. Dat wil het plan “in goed overleg met de professionals van de gemeente verder uitwerken”. Maar voegt daar aan toe: “Het is wat ons betreft zeer ongebruikelijk om alle details van de plannen ter goedkeuring te moeten voorleggen aan de raad.

Zie ook:
180 woningen in en rond het Groot Seminarie in Warmond
Visie Groot Seminarie blijkt fuik
Stemmen staken over visie Groot Seminarie